روزنوشت

از روزهای تلخ درس بگیریم

روزهای زندگی گاه شیرین و گاه تلخند. گاه تلخی‌ها چنان فراوان می‌شوند که مزه‌ی شیرینی را از یاد می‌بریم اما این تلخی‌هاست که ما را پرورش می‌دهند و از آن‌ها چیزهایی می‌آموزیم که نباید هرگز فراموش کنیم. در سختی‌ها می‌توانیم دوست و دشمن را بشناسیم. راست می‌گویند که: دوستت را نزدیکت نگه‌دار و دشمنت را نزدیک‌تر. دشمنانِ دوست‌نما شکیبا باشید تا تاوان دهید. دوشت و دشمن خود را در سختی‌ها نشان می‌دهند.

پانوشت: رسول، یک دوستِ راستین برای من است.

۲ نظر

پاسخ دهید

سوشیانت زوارزاده
من یک روان‌شناس، نویسنده، برنامه ساز و گوینده‌ی رادیو هستم