وردپرس

جایگزین کردن خوراک فیدبرنر به جای خوراک کنونی

برخی از سرپرست‌های تارنماها بهره‌گیری از خوراک فیدبرنر را بهتر از خوراک پیش گزیده‌ی وردپرس می‌دانند برخی هم از هر دو خوراک بهره می‌گیرند. اگر می‌خواهید کاربران هنگام رفتن به آدرس خوراک پیش گزیده‌ی وردپرس، خودکار به خوراک فیدبرنر شما فرستاده شوند افزونه‌ی فیدبرنر را از این جا دریافت کنید و بر روی وردپرستان راه‌اندازی کنید سپس به بخش گزینه‌های این افزونه بروید و نشانی خوراک فیدبرنر خود را بنویسید. به همین سادگی کار پایان یافت اکنون هر کاربری با زدن نشانی پیش گزیده‌ی خوراک به نشانی فیدبرنر فرستاده می‌شود. برای نمونه: نشانی خوراک پیش گزیده ی من این بود که خودکار به فیدبرنر فرستاده می شود.

۳ نظر

پاسخ دهید

سوشیانت زوارزاده
من یک روان‌شناس، نویسنده، برنامه ساز و گوینده‌ی رادیو هستم