روزنوشت

بزرگ شو

بزرگ شو اما نه به اندازه‌ای که کودکیت را فراموش کنی. به دگرگونی نیازمندی اما گاه نباید ریشه را سوزاند ریشه که در خاک باشد درخت پایدار می‌ماند. آری گاه نباید ریشه را خشکاند باری همین ریشه گاهی بندی به دست و پا می‌شود.

بزرگ شدن شایستگی می‌خواهد دلیری می‌خواهد. بزرگ شدن کار هر کس نیست. آیا کسی که دیگران در نگاهش کوچکند را می‌توان بزرگ دانست؟ هنگامی که نه خود و نه دیگران را دست کم نگرفتی بدان که بزرگ شده‌ای.

پاسخ دهید

سوشیانت زوارزاده
من یک روان‌شناس، نویسنده، برنامه ساز و گوینده‌ی رادیو هستم