آرشیوسال

گوناگون

نوروز خجسته

درود آغاز سال 3749 زرتشتی را به یکایک شما پارس ها شادباش می گویم نوروزتان خجسته. امیدوارم سالی سرشار از پیروزی و بهروزی داشته باشید. الا ای اهورای با فر و جاه           به فرمان تو تابش هور و ماه در این روز نو از مه فروردین       ...