از روزهای تلخ درس بگیریم

روزهای زندگی گاه شیرین و گاه تلخند. گاه تلخی‌ها چنان فراوان می‌شوند که مزه‌ی شیرینی را از یاد می‌بریم اما این تلخی‌هاست که ما را پرورش می‌دهند و از آن‌ها چیزهایی می‌آموزیم که نباید هرگز فراموش کنیم. در سختی‌ها می‌توانیم دوست و دشمن را بشناسیم. راست می‌گویند که: دوستت را نزدیکت نگه‌دار و دشمنت را نزدیک‌تر. دشمنانِ دوست‌نما شکیبا باشید تا تاوان دهید. دوشت و دشمن خود را در سختی‌ها نشان می‌دهند.

پانوشت: رسول، یک دوستِ راستین برای من است.

پندهایی از پادشاه به فرمانده برای جنگ

اینک که می‌خواهی برای خود سپاهی برای جنگ فراهم کنی پندها و سخن‌هایم را خوب گوش کن امید است که آن‌ها را به یاد بسپاری زیرا که پیروزی تو و پیشروی در راه، بستگی به این دارد که سخن‌هایم را به کار بگیری.

همواره پیشاپیش سپاه بجنگ تا سربازانت دلیری را از تو بیاموزند و از پیکار با دشمن نترسند. اگر در قلب سپاه باشی می‌پندارند که می‌خواهی به دست آن‌ها پاسداری شوی و اگر پشت نیروهایت باشی می‌پندارند که از پایان جنگ آگاه هستی و می‌خواهی فرار کنی پس همواره پیشاپیش بجنگ تا نیروهایت امیدوار به پیروزی باشند. هیچ‌گاه پشتت را به دشمن نکن زیرا با پشت کردن به دشمن شرافت و مردانگیت را به رایگان می‌فروشی تا واپسین نفست بجنگ و به راهت باور داشته باش همسان کودکی باش که می‌خواهد کبریتی را در طوفان روشن کند و باور دارد که کبریت خاموش نخواهد شد!

تلاش کن تا نیروهای کارآزموده را در کنار خود داشته باشی و از خیانت‌کاران دوری کنی. همیشه بدترین زخم‌ها را از نیروهای خودت خواهی خورد نه از سپاه دشمن. چون تو به سربازانت راه جنگیدن و تیز نگاه داشتن شمشیرها را آموزاندی همواره زخم‌هایی که برخی از سربازانت به تو از پشت خواهند زد کارسازتر است چون تو پیشاپیش می‌جنگی. تلاش کن همواره از درون و برون یارانت آگاه باشی. این‌ها را گفتم تا درباره‌ی جنگجوهایت آگاه باشی نه این‌که بی‌اعتماد شوی. اعتماد کن اما نه بیش از اندازه.

تو بر سپاه اهریمنی پیروز خواهی شد همان‌گونه که 3641 سال پیش …. پیروز شد.

Pin It on Pinterest