از روزهای تلخ درس بگیریم

روزهای زندگی گاه شیرین و گاه تلخند. گاه تلخی‌ها چنان فراوان می‌شوند که مزه‌ی شیرینی را از یاد می‌بریم اما این تلخی‌هاست که ما را پرورش می‌دهند و از آن‌ها چیزهایی می‌آموزیم که نباید هرگز فراموش کنیم. در سختی‌ها می‌توانیم دوست و دشمن را بشناسیم. راست می‌گویند که: دوستت را نزدیکت نگه‌دار و دشمنت را نزدیک‌تر. دشمنانِ دوست‌نما شکیبا باشید تا تاوان دهید. دوشت و دشمن خود را در سختی‌ها نشان می‌دهند.

پانوشت: رسول، یک دوستِ راستین برای من است.

گفت و گو با یک دوست دیرین

هنگامه‌ای دراز بود که از دوست دیرینم جابر زارع خبر درستی نداشتم چند بار به موبایلش زنگ زدم که در دسترس نبود به یاهو و جی تالک هم که نمی‌آمد. تارنمایش هم کم‌تر به روز رسانی می‌شد و همواره نوشته‌هایش را پیگیری می‌کردم. امشب توانستم پس از ماه‌ها با او گفت‌وگو کنم. جابر زارع یک دوست راستین است یک دوست.

Pin It on Pinterest