امروز دهمین سالروز رویداد ناگوار ۱۱ سپتامبر است. ده سال پیش در ۱۱ سپتامبر برج‌های داد و ستد جهانی آماج تروریست‌ها شد و هزاران تن جان باختند. برای همه‌ی کشته‌شدگان ۱۱ سپتامبر از پروردگار آمرزش می‌خواهم. به امید جهانی بدون تروریست و خشونت.

برج‌های داد و ستد جهانی

Pin It on Pinterest