جنس مخالف
برایم همواره واژه ای بی‌معنیست. مخالف از چه و برای چه؟ با همین چیزهای ساده خودمان را از هم دور می‌کنیم هم‌دگیر را می‌شکنیم به جایی می‌رسیم که زن و مرد یک‌دیگر را دشمن دیرینه می‌بینند. در پندار من، هیچ نابرابریِ آدمی، جایگاهی ندارد. چه زبان و نژاد و رنگ پوست و چه زن یا مرد بودن. کسی که به این چیزها می‌نگرد سر جنگ با خودش دارد همه‌ی آدم‌ها با هم برابرند. من نمی‌گویم جنس مخالف همواره می‌گویم جنس مکمل.

Pin It on Pinterest