چند روزی بود قلب درد می کرد به سردرد هم دچار شده بودم اما اکنون خوبم.

Pin It on Pinterest